domingo, 16 de octubre de 2016

VOCABULARIO NAVIDEÑO CHINO...

VOCABULARIO NAVIDEÑO CHINO... 8

Castellano
Pinyin
Simplificado
Tradicional
Navidad
shèng dàn jié
圣诞节
聖誕節
yē dàn jié
耶诞节
耶誕節
Nochebuena
shèng dàn yè
圣诞夜
聖誕夜
ping ān yè
平安夜
平安夜
Feliz Navidad
shèng dàn kuài lè
圣诞快乐
聖誕快樂
Comida de Navidad
shèng dàn dà cān
圣诞大餐
聖誕大餐
Árbol de Navidad
shèng dàn shù
圣诞树
聖誕樹
Regalos de Navidad
shèng dàn lǐ wù
圣诞礼物
聖誕禮物
Calcetín de Navidad
shèng dàn wà
圣诞袜
聖誕襪
Planta de Navidad
shèng dàn hóng
圣诞红
聖誕紅
Muérdago
hú jì shēng
槲寄生
槲寄生
Corona de adviento
chūxiàn huāquān
出现花圈
出現花圈
Muñeco de nieve
xuě rén
雪人
雪人
Pesebre
mǎ cáo
马槽
馬槽
Luces navideñas
shèng dàn cǎi dēng
圣诞彩灯
聖誕彩燈
Bastoncito de caramelo
guǎi zhàng táng
拐杖糖
拐杖糖
Reyes Magos
dōngfāng sān bóshì
东方三博士
東方三博士
Papá Noel
shèng dàn lǎo rén
圣诞老人
聖誕老人
Juguetes
wán jù
玩具
玩具
Trineo
xuě qiāo
雪橇
雪橇
Reno
mí lù
麋鹿
麋鹿
Chimenea
bì lú
壁炉
壁爐
Polo norte
běi jí
北极
北極
Villancico
shèng dàn gē
圣诞歌
聖誕歌
Ángel
tiān shǐ
天使
天使
Jesús
yēsū
耶稣
耶穌
María
mǎlìyǎ
马利亚
馬利亞
José
shèng ruò sè
圣若瑟
聖若瑟
Estrella de Belén
bólìhéng zhī xīng
伯利恒之星
伯利恆之星
Tarjeta de Navidad
shèng dàn kǎ
圣诞卡
聖誕卡
Turrón
niú gá táng
牛轧糖
牛軋糖
Mazapán
xìngrén gāo
杏仁膏
杏仁

Pili

No hay comentarios:

Publicar un comentario